Czy niezapłacenie raty składki za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych powoduje rozwiązanie umowy, a tym samym ustanie ochrony ubezpieczeniowej?

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadku opłacania składki ubezpieczeniowej w ratach, niezapłacenie przez ubezpieczonego lub ubezpieczającego raty składki w terminie oznaczonym przez zakład ubezpieczeń nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, a tym samym pojazd pomimo braku opłacenia raty składki nadal pozostaje ubezpieczony. Trzeba jednakże pamiętać o dwóch dodatkowych, a zarazem bardzo istotnych kwestiach. Po pierwsze, jeżeli nie zostanie terminowo opłacona kolejna rata składki za ubezpieczenie OC, zakładowi ubezpieczeń, który udziela ochrony, służy roszczenie o zapłatę tej zaległej raty (rat) składki wraz z ustawowymi odsetkami za okres opóźnienia. Zakład ubezpieczeń może nawet skierować taką sprawę do sądu. Po drugie, po zakończeniu okresu ubezpieczenia nie zostanie w sposób automatyczny zawarta kolejna umowa ubezpieczenia OC, a tym samym pojazd będzie w kolejnym roku nieubezpieczony, co wiąże się z szeregiem możliwych sankcji i zagrożeń po stronie jego posiadacza. Z tych względów należy bezwzględnie pamiętać o terminowym opłacaniu rat składki za ubezpieczenie, a w przypadku nieumyślnego spóźnienia należy natychmiast zwrócić się do zakładu ubezpieczeń celem opłacenia zaległej raty wraz z odsetkami za opóźnienie.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

p3
najczęściej zadawane pytania

p2
Baza ogłoszen

2013 Arkadiusz Słabek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wsparcie techniczne: Photo Graphic Project LTD & Nabilsoft Ltd.