- Czy w przypadku ubezpieczenia w kilku zakładach ubezpieczeń (tzw. ubezpieczenie wielokrotne)
  można uzyskać kilka odszkodowań/świadczeń za jedną szkodę/zdarzenie?


- Przed czym chroni a przed czym nie ubezpieczenie autocasco?

- Kto może być sprawcą szkody, co może być jej przyczyną w ubezpieczeniach autocasco?

- Jak wybrać dobre ubezpieczenie?

- Czym są tzw. ogólne warunki ubezpieczenia (o.w.u.) - czy jest to istotny dokument dla tego ubezpieczenia?

- Czy można w zakresie AC ubezpieczyć cudzy samochód?

- Składka ubezpieczeniowa, jej rata, czy są sytuacje kiedy mogę ją choćby częściowo odzyskać?

- Czy możliwe jest odstąpienie od umowy ubezpieczenia autocasco?

- Czy możliwe jest wypowiedzenie umowy autocasco?

- Czy zakład ubezpieczeń zapłaci za szkody powstałe poza Polską?

- Jakie koszty mogą być pokryte w ramach ubezpieczenia autocasco?

- Czy w ubezpieczeniu AC zakład ubezpieczeń może stosować amortyzację części?

- Co to jest udział własny?

- Czym się różni suma ubezpieczenia od wartości pojazdu?

- Czy wartość pojazdu przyjęta przez towarzystwo przy kalkulacji odszkodowania może różnić się od kwoty, na jaką zawarto ubezpieczenie
  (suma ubezpieczenia) i od której obliczono i opłacono składkę?


- Na co zwrócić uwagę przy ustalaniu sumy ubezpieczenia?

- Czy słuszne jest obniżenie odszkodowanie w wyniku swobodnego uznania przez zakład ubezpieczeń, że do wypadku doszło w wyniku rażącego niedbalstwa
  albo rażącego naruszenia przez kierującego pojazdem przepisów o ruchu drogowym?


- Czy zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie za kradzież pojazdu, jeżeli pozostawię go w miejscu niestrzeżonym?

- Czy zakład ubezpieczeń może odmówić wypłaty odszkodowania za kradzież pojazdu powołując się na zapis, iż pojazd został nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny?

- Czy zakład ubezpieczeń ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania w sytuacji gdy doszło do przywłaszczenia pojazdu, a nie jego kradzieży?

- Czy zakład ubezpieczeń ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania powołując się na nienależyte zabezpieczenie kluczyków,
  gdy kluczyki do pojazdu zostały skradzione w miejscu publicznym (salon fryzjerski, kawiarnia)?


- Zakład ubezpieczeń odmówił zapłaty odszkodowania za kradzież samochodu, z uwagi na brak spełnienia wymogów
  w zakresie zamontowania urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą, czy postąpił prawidłowo?


- Zakład ubezpieczeń odmówił odszkodowania za kradzież pojazdu dokonaną podczas chwilowego zatrzymania pojazdu;
  uznał bowiem, pozostawienie kluczyków w stacyjce jako brak należytego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą, czy postąpił prawidłowo?


- Zakład ubezpieczeń odmówił zapłaty odszkodowania za kradzież samochodu, wobec braku dostarczenia wszystkich kompletów kluczyków do pojazdu
  a samochód otwarto wcześniej skradzionym kluczykiem, czy ubezpieczyciel postąpił prawidłowo?


- Zakład ubezpieczeń odmówił zapłaty odszkodowania za kradzież samochodu, bowiem nie zgłoszono szkody w ciągu 24 godzin od kradzieży, czy postąpił prawidłowo?

- Zakład ubezpieczeń odmówił zapłaty odszkodowania za kradzież samochodu, z powodu pozostawienia w pojeździe dowodu rejestracyjnego, czy postąpił prawidłowo?

- Zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodowania bowiem upłynął termin badania technicznego pojazdu, czy słusznie postąpił?

- Czym jest szkoda całkowita w ubezpieczeniu autocasco?

- Zakład ubezpieczeń uznał szkodę jako całkowitą, zawyżył wartość uszkodzonego auta (tzw. pozostałości) i odmówił przejęcia pojazdu, czy postąpił prawidłowo?

- Jakie są zasady obliczania odszkodowania za uszkodzenia pojazdu, czy zakład ubezpieczeń może narzucić wykonanie naprawy w warsztacie,
  z którym współpracuje, czy może odmówić pełnego pokrycia rachunków za naprawę wykonaną w stacji wybranej przez klienta?


- Czy możliwe jest otrzymanie odszkodowania z ubezpieczenia autocasco bez udokumentowania naprawy?

- Przy wypłacie odszkodowania za szkodę całkowitą potrącono kwotę, jaką wypłacono wcześniej za stłuczoną szybę i niewielkie zarysowania karoserii,
  powstałe w wyniku włamania do samochodu, czy jest to prawidłowe?


- Czy zawarcie umowy autocasco uprawnia nabywcę pojazdu w złej wierze do odszkodowania za kradzież pojazdu?

- Czy warsztat naprawczy może zatrzymać pojazd w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń nie pokrył w pełni kosztów naprawy?

- Zarządzono wymianę blankietów prawa jazdy. Nie zdążyłem jednak zrobić tego na czas. Jakie mogą mnie spotkać konsekwencje związane z umową ubezpieczenia OC i AC?

- Jakie konsekwencje w związku posiadanymi umowami ubezpieczenia OC i AC czekają mnie gdy nie posiadam uprawnień do kierowania pojazdami?

p3
najczęściej zadawane pytania

p2
Baza ogłoszen

2013 Arkadiusz Słabek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wsparcie techniczne: Photo Graphic Project LTD & Nabilsoft Ltd.