Jakie ciążą obowiązki na osobie objętej ubezpieczeniem OC komunikacyjnym? Co grozi osobie, która nie dopełniła ciążących na niej obowiązków?

W razie zaistnienia wypadku objętego ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, osoba uczestnicząca w nim jest zobowiązana do:

1)  przedsięwzięcia wszystkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, starania się o złagodzenie skutków zdarzenia oraz zapewnienia pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak również w miarę możliwości zabezpieczenia mienia osób poszkodowanych;

2)  zapobieżenia, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody;

3)  niezwłocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu,  o ile doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub do wypadku powstałego w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo;

4)  udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia informacji o posiadanym ubezpieczeniu OC komunikacyjnym (nazwa zakładu ubezpieczeń, numer polisy, dane kierującego);

5)  niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu zakładu ubezpieczeń, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i przekazując posiadane informacje.

Ponadto osoba, której odpowiedzialność jest objęta ubezpieczeniem obowiązkowym, a także poszkodowany, powinni przedstawić zakładowi ubezpieczeń posiadane dowody dotyczące zdarzenia i szkody oraz ułatwić im ustalenie okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkód.

Jeżeli osoba osoby te, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, nie dopełniły powyższych obowiązków, a miało to wpływ na ustalenie istnienia lub zakresu ich odpowiedzialności cywilnej bądź też na zwiększenie rozmiarów szkody, zakład ubezpieczeń może dochodzić od tych osób zwrotu części wypłaconego uprawnionemu odszkodowania lub ograniczyć wypłacane tym osobom odszkodowanie. Ciężar udowodnienia faktów, uzasadniających zwrot zakładowi ubezpieczeń części odszkodowania lub ograniczenia odszkodowania, spoczywa na zakładzie ubezpieczeń.

 

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

p3
najczęściej zadawane pytania

p2
Baza ogłoszen

2013 Arkadiusz Słabek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wsparcie techniczne: Photo Graphic Project LTD & Nabilsoft Ltd.