Czy w przypadku tzw. „podwójnego ubezpieczenia” posiadaczowi pojazdu przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia jednej z umów ubezpieczenia OC?

Na mocy nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, wchodzącej w życie w dniu 11 lutego 2012 r., wprowadzono możliwość wypowiedzenia przez posiadacza pojazdu umowy ubezpieczenia OC zawartej w trybie automatyzmu na wypadek zaistnienia tzw. podwójnego ubezpieczenia. UWAGA: Uprawnienie to dotyczy umów zawartych pod rządami nowego prawa, a więc umów zawartych począwszy od 11 lutego 2012 r.

Jeżeli zatem posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń (a więc w różnych zakładach, przepis ten nie dotyczy więc zawarcia dwóch lub więcej umów z tym samym ubezpieczycielem), przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta w oparciu o klauzulę prolongacyjną, umowa zawarta w tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie. Określenie „w tym samym czasie" oznacza, że okresy ubezpieczenia nie muszą być identyczne. Uprawnienie to może być realizowane od pierwszego do ostatniego dnia okresu stanowiącego część wspólną okresów ubezpieczenia wynikających z poszczególnych umów ubezpieczenia.

W przypadku nadania oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy ubezpieczenia obowiązkowego przesyłką listową, za chwilę jego złożenia uważa się datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Dlatego też oświadczenie o wypowiedzeniu umowy można wysłać ubezpieczycielowi listem poleconym, zachowując potwierdzenie nadania przesyłki.

 

Co również istotne, oświadczenie o wypowiedzeniu składane agentowi ubezpieczeniowemu uznaje się za złożone zakładowi ubezpieczeń, w imieniu lub na rzecz którego agent ubezpieczeniowy działa. Dodatkowo, zakład ubezpieczeń nie może wyłączyć ani ograniczyć upoważnienia agenta ubezpieczeniowego do odbierania tego typu oświadczeń.

W przypadku wypowiedzenia umowy w powyższy sposób zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.

Natomiast w sytuacji, gdy doszło do zawarcia kilku umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do tego samego pojazdu mechanicznego, z tym samym okresem ubezpieczenia z jednym zakładem ubezpieczeń, wówczas temu zakładowi ubezpieczeń należy się składka ubezpieczeniowa z tytułu jednej umowy ubezpieczenia. Oczywiście pomimo tego, że należna będzie składka tylko za jedną umowę, każda z umów pozostanie ważna, co w praktyce spowoduje podwojenie (potrojenie itd.) przez ten czas sumy gwarancyjnej.

Reasumując, wypowiedzenie umowy ubezpieczenia w sytuacji tzw. „podwójnego ubezpieczenia" jest możliwe, ale tylko w stosunku do umowy ubezpieczenia zawartej w trybie automatyzmu (klauzuli prolongacyjnej).

Należy ponadto pamiętać, iż znowelizowane przepisy rozwiały istniejące do tej pory kontrowersje co do możliwości odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość. Obecnie nie ma już żadnych wątpliwości, iż ubezpieczający może odstąpić od takowej umowy w terminie 30 dni bez podawania przyczyn, tym samym może mieć to miejsce również w sytuacji „podwójnego ubezpieczenia" niezwiązanego z zasadą automatyzmu. Warto jednak pamiętać, iż za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczający obowiązany jest zapłacić składkę ubezpieczeniową.

 

Odpowiedź na pytanie przygotował Tomasz Młynarski, główny specjalista w BRU

p3
najczęściej zadawane pytania

p2
Baza ogłoszen

2013 Arkadiusz Słabek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wsparcie techniczne: Photo Graphic Project LTD & Nabilsoft Ltd.