Czy umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów przestaje obowiązywać w związku z nieopłaceniem kolejnej np. drugiej raty składki?

Aby odpowiedzieć na to pytanie posłużymy się przykładem:

- ubezpieczenie OC zawarto na okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.,

- I rata składki zapłacona w dniu 01.01.2010 r., II rata składki niezapłacona - termin zapłaty upłynął w dniu 01.06.2010 r.

 

Ponieważ umowa ubezpieczenia OC jest zawierana na 12 miesięcy, to jest ona ważna przez 12 miesięcy, nawet jeśli zapłaciliśmy tylko pierwszą ratę, a więc w naszym przykładzie umowa nie kończy się w czerwcu pomimo tego, że nie zapłaciliśmy drugiej raty - kończy się w dniu 31 grudnia 2010 r..

Niezapłacenie raty składki w określonym przez zakład ubezpieczeń terminie spowoduje, że za opóźnienie w zapłacie właściciel pojazdu zapłaci odsetki. Należy ponadto pamiętać, że jeśli nie opłacimy drugiej raty składki, umowa OC nie przedłuży się nam na kolejny okres (w naszym przykładzie na rok 2011).

To, iż zakład ubezpieczeń zawiera umowę ubezpieczenia OC po przyjęciu od ubezpieczającego jedynie części należnej składki, a pozostałą należność rozkłada na raty - jest po prostu działaniem marketingowym ubezpieczyciela, który taką przystępną formą płatności chce przyciągnąć klientów. Ewentualne kłopoty w pozyskaniu pozostałej części należnej składki stanowią ryzyko zakładu ubezpieczeń. Ubezpieczający ma bowiem zagwarantowaną ochronę ubezpieczeniową na okres zapisany na polisie. Bezprawne jest umieszczanie przez niektóre zakłady ubezpieczeń na drukach polis, które są dowodem na posiadanie ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres wymieniony w umowie, klauzul o treści: "Po dniu (tu wpisana jest data płatności raty składki) polisa jest ważna po okazaniu dowodu wpłaty raty składki".

 

Odpowiedź na pytanie przygotowała Małgorzata Więcko - Tułowiecka, główny specjalista w BRU

p3
najczęściej zadawane pytania

p2
Baza ogłoszen

2013 Arkadiusz Słabek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wsparcie techniczne: Photo Graphic Project LTD & Nabilsoft Ltd.