Czy zbywca pojazdu zobowiązany jest do przekazania nabywcy polisy ubezpieczenia OC komunikacyjnego?

Tak, posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu (sprzedał go, darował itp.), jest obowiązany do przekazania posiadaczowi, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu (nabywcy), potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (polisy). Ma on także obowiązek powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu.

W przypadku umów zawartych do dnia 10 lutego 2012 r. termin powiadomienia zakładu ubezpieczeń wynosi 30 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, natomiast w stosunku do umów zawartych począwszy od dnia 11 lutego 2012 r. termin ten wynosi 14 dni, zaś przekazywane dane powinny obejmować imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL (o ile został nadany)  lub nazwę, siedzibę i numer REGON.

Sankcją za niespełnienie tego obowiązku jest ponoszenie przez posiadacza pojazdu, który przeniósł prawo własności pojazdu, tzw. odpowiedzialności solidarnej wraz z nowym właścicielem wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej należnej zakładowi ubezpieczeń za okres od dnia przeniesienia własności pojazdu  do dnia powiadomienia o tym zakładu ubezpieczeń pojazdu. Odpowiedzialność solidarna dłużników, uregulowana w kodeksie cywilnym, to sytuacja w której kilku dłużników jest zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych.

Warto jednak wiedzieć, że skutki wyrządzenia szkody po dniu zbycia pojazdu mechanicznego nie obciążają już zbywcy tego pojazdu.

Natomiast posiadacz pojazdu mechanicznego, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu ponosi odpowiedzialność wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki należnej za okres od dnia, w którym nastąpiło przeniesienie na niego prawa własności pojazdu.

 

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski, uzupełnień dokonał Tomasz Młynarski, główny specjalista w BRU

 

p3
najczęściej zadawane pytania

p2
Baza ogłoszen

2013 Arkadiusz Słabek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wsparcie techniczne: Photo Graphic Project LTD & Nabilsoft Ltd.