Kiedy dokładnie rozpoczyna się odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i kiedy ona ustaje?

 

Zasadą jest, że odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty.

Natomiast jeśli na skutek niewypowiedzenia poprzedniej umowy nie później niż na jeden dzień przed jej końcem zawarta została następna umowa na kolejne 12 miesięcy (tzw. zasada automatyzmu), wówczas odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń powstaje z chwilą jej zawarcia.

Jeżeli jednak w umowie ubezpieczenia zakład ubezpieczeń wskazał późniejszy termin płatności składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy.

Inny termin rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu można też określić w samej umowie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ale jedynie wtedy, gdy umowę zawiera się:

1)  na okres krótszy niż 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie okresu odpowiedzialności nie może nastąpić później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu (chodzi o wprowadzenie pojazdu na drogę publiczną, w strefę zamieszkania lub strefę ruchu);

2)  przed zarejestrowaniem pojazdu mechanicznego oraz pojazdu historycznego, przy czym rozpoczęcie okresu odpowiedzialności nie może nastąpić później niż z chwilą rejestracji pojazdu lub przed wprowadzeniem go do ruchu;

3)  na okres kolejnych 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu (tzn. że trwa jeszcze „stara" umowa), przy czym rozpoczęcie okresu odpowiedzialności nie może nastąpić później niż z upływem okresu, na który została zawarta poprzednia umowa.

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, wynikająca z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ustaje z chwilą rozwiązania umowy (patrz odpowiedź na następne pytanie).

 

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski, uzupełnień dokonał Tomasz Młynarski, główny specjalista w BRU

p3
najczęściej zadawane pytania

p2
Baza ogłoszen

2013 Arkadiusz Słabek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wsparcie techniczne: Photo Graphic Project LTD & Nabilsoft Ltd.