W jakich przypadkach ulega rozwiązaniu umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?

 

Według przepisów obowiązujących do dnia 10 lutego 2012 r., które mają w dalszym ciągu zastosowanie dla umów ubezpieczenia zawartych do tego dnia, umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu:

1) z upływem okresu, na który została zawarta;

2) z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego;

3) z dniem odstąpienia od umowy w przypadku, gdy ubezpieczono pojazd niezarejestrowany i nie został on zarejestrowany w ciągu 30 dni;

4) w przypadku wypowiedzenia umowy w ciągu 30 dni od dnia sprzedaży przez nowego właściciela pojazdu,

5) z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza (np. doszczętne spalenie pojazdu),

6) z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń;

Natomiast w przypadku umów zawartych począwszy od dnia 11 lutego 2012 r.umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu:

1) z upływem okresu, na który została zawarta;

2) z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego;

3) z dniem odstąpienia od umowy w przypadku, gdy ubezpieczono pojazd niezarejestrowany i nie został on zarejestrowany w ciągu 30 dni;

4) w przypadku wypowiedzenia umowy przez nowego właściciela pojazdu (można to zrobić bez żadnych ograniczeń czasowych, a więc począwszy od dnia zakupu pojazdu aż do końca obowiązywania umowy);

5) z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza (np. doszczętne spalenie pojazdu),

6) z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń;

7) z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą;

8) z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy zawartej na odległość (tj. w trybie określonym w art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny) - konsument, który zawarł na odległość umowę ubezpieczenia (np. przez telefon lub internet), może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie trzydziestu dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia określonych przez ustawę warunków umowy, jeżeli jest to termin późniejszy;

9) z dniem wydania zaświadczenia o przekazaniu pojazdu albo niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów, względnie równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;

10) z dniem wypowiedzenia umowy w związku z tzw. podwójnym ubezpieczeniem wynikłym z zasady automatyzmu - jeżeli bowiem posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta w trybie automatyzmu (a więc na skutek niewypowiedzenia poprzedniej umowy nie później niż na jeden dzień przed jej końcem), umowa zawarta w tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie.

Należy ponadto przyjąć, iż możliwość rozwiązania umowy ubezpieczenia poprzez odstąpienie przez ubezpieczającego od umowy zawartej na odległość, czyli w trybie określonym w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, istnieje również w stanie prawnym istniejącym przed 11 lutego 2012 r., a nowelizacja przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych stan ten jedynie potwierdziła.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski, uzupełnień dokonał Tomasz Młynarski, główny specjalista w BRU

p3
najczęściej zadawane pytania

p2
Baza ogłoszen

2013 Arkadiusz Słabek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wsparcie techniczne: Photo Graphic Project LTD & Nabilsoft Ltd.