W jakich sytuacjach i na jakich zasadach ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?

 

Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje w przypadku:

1)  wyrejestrowania pojazdu mechanicznego lub udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza;

2)  odstąpienia od umowy w przypadku, gdy pojazd nie został zarejestrowany;

3)  rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez nabywcę pojazdu w przypadku sprzedaży pojazdu - zwrot składki przysługuje poprzedniemu właścicielowi pojazdu;

4)  rozwiązania się umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez posiadacza pojazdu niebędącego właścicielem pojazdu - zwrot składki przysługuje posiadaczowi, który zawarł umowę ubezpieczenia;

a w przypadku umów zawartych począwszy od dnia 11 lutego 2012 r. również:

5) odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy zawartej na odległość, przy czym za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczający obowiązany jest zapłacić składkę ubezpieczeniową;

6) wydania zaświadczenia o demontażu pojazdu albo zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdu, względnie równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;

7) rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem w przypadku tzw. podwójnego ubezpieczenia wynikłego z zasady automatyzmu - zwrot składki przysługuje z uwzględnieniem prawa zakładu ubezpieczeń do żądania zapłaty składki za okres świadczonej ochrony. W sytuacji, gdy doszło do zawarcia kilku umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do tego samego pojazdu mechanicznego, z tym samym okresem ubezpieczenia z jednym zakładem ubezpieczeń, wówczas temu zakładowi ubezpieczeń należy się składka ubezpieczeniowa z tytułu jednej umowy ubezpieczenia.

Ponadto, w nowym stanie prawnym, obejmującym umowy zawarte począwszy od 11 lutego 2012 r., zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia następuje niezwłocznie (a więc bez konieczności występowania ze stosownym wnioskiem), jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia lub w przypadku odstąpienia od umowy od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub od dnia powzięcia przez zakład ubezpieczeń wiadomości o rozwiązaniu umowy przed upływem okresu, na który została zawarta z innych przyczyn, niż wypowiedzenie lub odstąpienie.

 

W przypadku umów ubezpieczenia zawartych począwszy od 11 lutego 2012 r. przestaje natomiast obowiązywać zasada, zgodnie z którą zwrot składki nie przysługiwał, jeżeli umowa ubezpieczenia została rozwiązana przed upływem 12 miesięcy, ale w międzyczasie pojazdem została wyrządzona szkoda. W sytuacji sprzedaży pojazdu, poprzedni właściciel nie musi też już okazywać kopii polisy ubezpieczeniowej w celu uzyskania zwrotu składki.

Kolejną zmianą jest reguła na podstawie której zwrot składki przysługuje za każdy dzień niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, a nie za każdy pełny miesiąc, jak było to uregulowane poprzednio.

 

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski, uzupełnień dokonał Tomasz Młynarski, główny specjalista w BRU

p3
najczęściej zadawane pytania

p2
Baza ogłoszen

2013 Arkadiusz Słabek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wsparcie techniczne: Photo Graphic Project LTD & Nabilsoft Ltd.