W jakich sytuacjach Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie wypłaci odszkodowania?

 

Fundusz nie wypłaci odszkodowania:

1.  w przypadku zaspokojenia roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej w sytuacji, gdy posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC, lub przez kierującego pojazdem mechanicznym, którym wyrządzono szkodę.

2. z tytułu ubezpieczenia OC komunikacyjnego za szkody spowodowane ruchem pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą. Nie dotyczy to poszkodowanych obywateli polskich.

3. za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów niezarejestrowanych i  niewprowadzonych do ruchu.

3. z tytułu ubezpieczeń OC komunikacyjnego i OC rolników za szkody wyrządzone:

  1)  posiadaczowi pojazdu mechanicznego (np. właścicielowi) przez kierującego tym pojazdem;

  2)  rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski, uzupełnień dokonał Tomasz Młynarski, główny specjalista w BRU

 

p3
najczęściej zadawane pytania

p2
Baza ogłoszen

2013 Arkadiusz Słabek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wsparcie techniczne: Photo Graphic Project LTD & Nabilsoft Ltd.