- Jaki akt prawny reguluje kwestie związane z obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
   tzw. ubezpieczeniem OC komunikacyjnym?


- Chciałem zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w zakładzie ubezpieczeń X S.A.,
  a ten odmówił mi zawarcia umowy ubezpieczenia – czy postąpił prawidłowo, słyszałem,
  że żaden zakład nie może odmówić mi zawarcia takiej umowy?


- Czym się kierować wybierając ofertę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych tzw. OC komunikacyjnego?

- Czy zakład ubezpieczeń może zażądać od ubezpieczającego dopłaty do składki ubezpieczeniowej, podnosząc fakt zweryfikowania zadeklarowanego
   przy zawieraniu umowy bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia i związanych z tym uprawnień do zniżek?


- Przedstawiciel zakładu ubezpieczeń spieszył się i wpisał do polisy niższą od wymaganej przepisami prawa sumę gwarancyjną – co w takiej sytuacji
  zrobić, czy taka polisa jest ważna? Ponadto zniekształcił moje nazwisko i pomylił numer rejestracyjny mojego sa


- Kto i jak ustala taryfy składek za ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych? Czy są w tym zakresie regulacje prawne?

- Czy niezapłacenie raty składki za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych powoduje rozwiązanie umowy,
   a tym samym ustanie ochrony ubezpieczeniowej?


- W jaki sposób i do jakiej wysokości zakład ubezpieczeń realizuje wypłaty odszkodowań
   z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?


- Za jakie szkody zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania?

- W jakim terminie zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić odszkodowanie, czy są jakikolwiek sankcje za niedotrzymanie tego terminu?
   Jakie obowiązki informacyjne ciążą na zakładzie ubezpieczeń przy wykonaniu jego zobowiązań umownych?


- Czy zakład ubezpieczeń ma prawo odmówić poszkodowanemu prawa do zapoznania się ze zgromadzonymi w jego sprawie aktami szkodowymi?
   Czy poszkodowany może otrzymać kserokopie dokumentów?


- Czy zakład ubezpieczeń ma obowiązek pokrycia uzasadnionych okolicznościami zdarzenia kosztów, poniesionych w celu zapobieżenia zwiększeniu
  szkody. Czy zakład ubezpieczeń ma obowiązek pokrycia kosztów obrony ubezpieczającego w procesie sądowym?


- Jakie ciążą obowiązki na osobie objętej ubezpieczeniem OC komunikacyjnym? Co grozi osobie, która nie dopełniła ciążących na niej obowiązków?

- Jak postępować, gdy uczestniczymy w wypadku drogowym?

- Czy poszkodowany może dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń czy musi to robić bezpośrednio od samego sprawcy?

- Przed jakim sądem można dochodzić roszczeń z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?

- Czy w sytuacji, gdy sprawca z własnych osobistych środków finansowych zapłaci poszkodowanemu odszkodowanie (np. na miejscu zdarzenia),
   może on domagać się od zakładu ubezpieczeń zwrotu wypłaconej kwoty?


- Kto jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

- Jaki jest zakres terytorialny ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
   tzn. na jakich terytoriach to ubezpieczenie działa?


- Czym się różni ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych od tzw. Zielonej Karty?

- Na jaki czas zawiera się umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?

- Kupiłem w marcu 2012 r. samochód i od poprzedniego właściciela otrzymałem polisę OC zawartą kilka miesięcy temu – czy do takiej sytuacji
  zastosowanie mają przepisy ustawy, które weszły w życie w dniu 11 lutego 2012 r., a dotyczą możliwości wypowiedzenia u


- Czy mogę odstąpić od umowy ubezpieczenia OC zawartej na odległość (np. przez telefon lub za pośrednictwem internetu)?

- Czy w przypadku tzw. „podwójnego ubezpieczenia” posiadaczowi pojazdu przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia jednej z umów
  ubezpieczenia OC?


- Jakie są konsekwencje nabycia pojazdu z umową ubezpieczenia? Czy nowy właściciel może zrezygnować z kontynuacji umowy ubezpieczenia
   zawartej przez poprzedniego właściciela?


- Co to takiego „automatyczne zawarcie kolejnej umowy” czy też „klauzula prolongacyjna”
   w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?


- W którym dokładnie momencie posiadacz pojazdu zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
   posiadaczy pojazdów mechanicznych?


- Czy umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem
  tych pojazdów przestaje obowiązywać w związku z nieopłaceniem kolejnej np. drugiej raty składki?


- Czy mam obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdu mechanicznego czasowo wycofanych z ruchu?

- Czy mam obowiązek zapłaty składki lub jej kolejnej raty w ubezpieczeniu OC posiadaczy skoro zbyłem pojazd?

- Jak wygląda rozliczenie składki z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
   za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku sprzedaży samochodu?


- Ukradziono mi samochód, złodziej jadąc moim pojazdem wyrządził szkodę - czy z tego powodu utracę zniżki w ubezpieczeniu OC
  posiadacza pojazdu mechanicznego?


- Czy zbywca pojazdu zobowiązany jest do przekazania nabywcy polisy ubezpieczenia OC komunikacyjnego?

- Kiedy dokładnie rozpoczyna się odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
   posiadaczy pojazdów mechanicznych i kiedy ona ustaje?


- W jakich przypadkach ulega rozwiązaniu umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?

- W jakim zakresie z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych odpowiada zakład ubezpieczeń??

- Czy istnieje jakikolwiek limit kwotowy (maksymalny pułap) odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
   z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?


- Jak kształtuje się odpowiedzialność w przypadku zespołu pojazdów mechanicznych (ciągnika i przyczepy, pojazdów holujących się)?
   Który zakład ubezpieczeń odpowiada – ciągnika czy przyczepy, holującego czy holowanego?


- W jakich sytuacjach i na jakich zasadach ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
   posiadaczy pojazdów mechanicznych?


- Czy są sytuacje, w których zakład ubezpieczeń może domagać się zwrotu wypłaconych kwot tytułem odszkodowania od sprawcy?
   Kiedy ma takie prawo, co to takiego regres, na który powołuje się zakład ubezpieczeń?


- Kto ma prawo kontrolować spełnienie obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

- Jakie są kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

- Czy kary za brak ubezpieczenia OC komunikacyjnego ulegają przedawnieniu?

- Jakie zadania realizuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny? Kiedy Fundusz wypłaca odszkodowania?

- W jakich sytuacjach Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie wypłaci odszkodowania?

- Jakich informacji mogę żądać od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

- W jakim terminie przedawniają się roszczenia odszkodowawcze poszkodowanego do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

- Jak realizuje swoje zadania Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – czy wykonuje je samodzielnie czy za pomocą zewnętrznych podmiotów?

- W jakim terminie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny realizuje wypłaty, czy tak jak zakład ubezpieczeń czy inaczej?

- Czy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma roszczenie zwrotne do sprawcy, jeżeli tak to w jakich przypadkach?

- Doznałem szkody w pojeździe na terytorium Polski, z tym że sprawcą wypadku był obcokrajowiec – co mam w takiej sytuacji zrobić,
   gdzie mogę się zwrócić ze swoimi roszczeniami?


- Doznałem szkody w pojeździe poza terytorium Polski, co mam w takiej sytuacji zrobić, gdzie mogę się zwrócić ze swoimi roszczeniami?

- Czy warsztat naprawczy może zatrzymać pojazd w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń nie pokrył w pełni kosztów naprawy?

- Zarządzono wymianę blankietów prawa jazdy. Nie zdążyłem jednak zrobić tego na czas.
  Jakie mogą mnie spotkać konsekwencje związane z umową ubezpieczenia OC i AC?


- Jakie konsekwencje w związku posiadanymi umowami ubezpieczenia OC i AC czekają mnie gdy nie posiadam uprawnień do kierowania pojazdami?

- Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody – co to takiego i jakie ma skutki dla poszkodowanego?

p3
najczęściej zadawane pytania

p2
Baza ogłoszen

2013 Arkadiusz Słabek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wsparcie techniczne: Photo Graphic Project LTD & Nabilsoft Ltd.