-
Szkoda majątkowa w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym – co to takiego?

- Orzecznictwo sądowe - dlaczego jest tak ważne przy ubezpieczeniu OC?

- W jakim terminie zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić odszkodowanie?

- Czy zakład ubezpieczeń ponosi jakieś sankcje za niedotrzymanie terminu likwidacji szkody?

- Czy zakład ubezpieczeń może czekać z wypłatą odszkodowania do czasu uzyskania prawomocnego wyroku stwierdzającego winę sprawcy?

- Czy zakład ubezpieczeń może czekać z wypłatą odszkodowania do czasu uzyskania potwierdzenia okoliczności zdarzenia przez sprawcę?

- W jakim terminie zakład ubezpieczeń musi odpowiedzieć na złożone do niego odwołanie/skargę?

- Co to jest utrata wartości handlowej pojazdu? Czy służy mi roszczenie jeżeli pomimo naprawy mój pojazd stracił na wartości?

- Czy zakład ubezpieczeń ma obowiązek zwrócić koszty zakupu części oryginalnych,
  czy też może wypłacić kwotę odpowiadającą wartości części alternatywnych?


- Czy zakład ubezpieczeń ma rację, gdy likwidując szkodę w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
   klasyfikuje ją jako całkowitą, uzasadniając to tym, iż koszt naprawy przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu?


- Czy zakład ubezpieczeń może, zgodnie z prawem, odmówić poszkodowanemu przejęcia jego wraku pojazdu, gdy szkoda jest całkowita?

- Czy zakład ubezpieczeń może żądać od poszkodowanego lub warsztatu faktur stwierdzających rodzaj i źródło nabycia części zamiennych stosowanych przy naprawie pojazdu?

- Czy zakład ubezpieczeń ma prawo obniżyć odszkodowanie o merkantylny ubytek wartości części zamiennych wymienionych na nowe
  (tzw. amortyzacja)?


- Mam problem z VAT-em (podatek od towarów i usług) w odszkodowaniu realizowanym z ubezpieczenia OC – jak to powinno wyglądać?

- Czy mam prawo do pojazdu zastępczego z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

- Czy każdy poszkodowany, któremu w wypadku drogowym zniszczono lub uszkodzono samochód
   ma prawo wynająć na czas likwidacji szkody samochód zastępczy na koszt zakładu ubezpieczeń sprawcy szkody?


- Jak określić niezbędny czas najmu pojazdu zastępczego i związane z nim koszty?

- Co to takiego utracone korzyści? Czy roszczenie o zwrot utraconych korzyści wyklucza zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego?

- Obniżono mi odszkodowanie, powołując się na przyczynienie po mojej stronie - co to takiego?

- Zakład ubezpieczeń określił kwotę należnego odszkodowania w oparciu o wartość rynkową pojazdu,
   ustaloną wg cen z dnia wypadku (szkody). Czy postępowanie takie jest prawidłowe?


- Jak postępować gdy zakład ubezpieczeń odmawia w całości wypłaty odszkodowania twierdząc,
   że zdarzenie przez nas opisane nie mogło mieć miejsca, albo kwestionuje wysokość należnego odszkodowania?


- Według jakich zasad zakład ubezpieczeń powinien ustalać wysokość odszkodowania za zniszczone: odzież, obuwie, zegarek, przewożony sprzęt,
  bagaż, rzeczy osobistego użytku, jak też ogrodzenia posesji, znaki drogowe, drzewa itd.?


- Czy zakład ubezpieczeń może obniżyć odszkodowanie stosując uśrednione stawki za robociznę?

- W jakim zakresie przysługuje mi zwrot kosztów za holowanie pojazdu z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

- Co to jest przedawnienie roszczeń i jak długo biegnie jego okres przy umowie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?
   W jakim czasie od wypadku mogę z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych skutecznie dochodzić roszczeń?


- Czy odszkodowanie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
   obejmuje również koszt pokolizyjnego badania technicznego? Czy zakład ubezpieczeń może zwrócić kwotę niższą niż poniesiony koszt badania?


- Nie zmieniłem na czas blankietu prawa jazdy na aktualny, czy może to być problemem po wypłacie odszkodowania z OC?

p3
najczęściej zadawane pytania

p2
Baza ogłoszen

2013 Arkadiusz Słabek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wsparcie techniczne: Photo Graphic Project LTD & Nabilsoft Ltd.