- Jestem poszkodowany w wypadku, jakie mi służą świadczenia po doznaniu szkody osobowej, gdzie szukać podstaw prawnych swoich roszczeń?

- Jakie mi służą roszczenia jeżeli mój mąż, nasz ojciec zginął w wypadku drogowym, gdzie szukać podstaw prawnych takich roszczeń?

Wobec kogo ponosi odpowiedzialność ubezpieczyciel za szkody osobowe na podstawie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
  cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ? Czy są to wszyscy pasażerowie łącznie z posiadaczem/współposiadaczem pojazdu poszkodowani
  przez kierującego tym pojazdem? Czy istnieje odpoiwedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody osobowe wyrządzone sobie przez małżonków,
  jadących wspólnym pojazdem?


- Czym jest zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, jakie są jego zasadnicze cechy?

- Jak prawidłowo wyliczyć wysokość zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  co bierze się pod uwagę przy tzw. miarkowaniu (określaniu) jego wysokości?


- W dwa lata po otrzymaniu z zakładu ubezpieczeń zadośćuczynienia za doznaną krzywdę ujawniła się u mnie padaczka (epilepsja) pourazowa,
  na którą wcześniej nie cierpiałem. Mój lekarz neurolog stwierdził, iż jest ona wynikiem wypadku drogowego - za skutki którego otrzymałem
  zadośćuczynienie. Czy w związku z ujawnieniem się nowego schorzenia służy mi dodatkowo zadośćuczynienie?


- Czy zadośćuczynienie może być wypłacane w formie renty tzn. świadczenia okresowego (periodycznego) np. raz na miesiąc czy raz na kwartał określona kwotę?

- Czy zadośćuczynienia i inne świadczenia ze szkody osobowej mogą być obniżone z uwagi na tzw. przyczynienie?

- Proszę o podanie podstawy prawnej instytucji przyczynienia oraz przekazanie przykładowego orzecznictwa jej poświęconego?

- Czy małoletniemu (dziecku do lat 13 - tu) poszkodowanemu w wypadku można przypisać wyłączną winę za powstałą szkodę,
  a tym samym w pełni odmówić świadczeń  tytułem doznanej przez niego szkody osobowej?


- Jak się kształtuje orzecznictwo sądów powszechnych w tragicznych wypadkach, chodzi mi o maksymalne wysokości przyznawanych przez sądy
  zadośćuczynień i jakie czynniki biorą pod uwagę składy orzekające miarkując wyższe kwoty zadośćuczynień?


- Komu przysługuje zadośćuczynienie - słyszałem, że mogą się o nie starać inne osoby, poza bezpośrednio poszkodowanym?

- Czy żona (konkubina) i dzieci poszkodowanego mogą domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w następstwie śmierci poszkodowanego
  męża, ojca lub innego najbliższego członka rodziny np. męża, konkubenta, brata, rodzica lub dziadka?


- Co to jest przedawnienie roszczeń i jak długo biegnie jego okres przy umowie ubezpieczenia
  a jak długo przy umowie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?
  W jakim czasie od wypadku mogę z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych skutecznie dochodzić roszczeń - słyszałem,
  że reguluje to instytucja przedawnienia?


- Co to jest tzw. stosowne odszkodowanie, w jakich okolicznościach i komu przysługuje?

- Komu służy stosowne odszkodowanie i jak jest realizowane?

- Czy osobom bliskim poszkodowanego przysługuje jakiekolwiek świadczenie w przypadku jego śmierci?

- Jak kształtuje się obecnie orzecznictwo sądowe w zakresie wysokości stosownego odszkodowania
  na rzecz najbliższych zmarłego poszkodowanego, jakie są to kwoty?


- Czy roszczenie o stosowne odszkodowanie przechodzi na spadkobierców poszkodowanego?

- Czy mogę ubiegać się o zadośćuczynienie po śmierci najbliższego członka mojej rodziny?

- Jaki jest charakter prawny (zasadnicze cechy) instytucji zadośćuczynienia
  po śmierci najbliższego członka rodziny (męża, córki, ojca, siostry)?


- Jak ustalić wysokość zadośćuczynienia po śmierci najbliższego członka rodziny, jakie czynniki powinny decydować o jego wysokości?

- Jak się kształtuje obecnie linia orzecznictwa sądowego w sprawach o zadośćuczynienie po śmierci najbliższego członka rodziny?

- Czy mogę otrzymać zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej jeżeli do tej śmierci doszło przed dniem 3 sierpnia 2008 r. ?

- Komu (tzn. jaki jest krąg uprawnionych) przysługuje uprawnienie do zadośćuczynienia po śmierci najbliższego członka rodziny?

- Czy mogę otrzymać zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej jeżeli do wypadku doszło przed dniem 3 sierpnia 2008r,
  a śmierć najbliższego nastąpiła po 3 sierpnia 2008r. ?


- Czy zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej może być pomniejszane o wartość (wysokość) innych świadczeń m.in. stosownego odszkodowania,
  odprawy pośmiertnej czy zasiłku pogrzebowego lub świadczeń z umów ubezpieczeń osobowych (NNW, na życie)?


- Kiedy tzn. w jakim czasie przedawniają się roszczenia o zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej?

- Czy mogę wnosić o zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, które poniosłem w prywatnych placówkach opieki medycznej,
  a które teoretycznie przy długim oczekiwaniu w kolejce mogłem wykonywać za darmo w placówkach służby zdrowia
  finansowanych z publicznej kasy?


- Czy mogę wnosić o zwrot kosztów zakupu i sprowadzenia leków zagranicznych?

- Zwrotu jakich kosztów związanych z wypadkiem może domagać się poszkodowany?
- Czy, jak i kiedy mogę żądać zwrotu kosztów które poniosłem w związku z powypadkowym leczeniem i rehabilitacją?
- Jaka jest podstawa prawna żądania zwrotu kosztów związanych z wypadkiem?

- Czy poszkodowanemu należy się zwrot kosztów związanych z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji?

- Czy poszkodowanemu przysługuje zwrot kosztów związanych ze sprawowaniem nad nim opieki i wykonywania na jego rzecz pewnych czynności,
  których nie jest w stanie  samodzielnie wykonywać np. zrobienie zakupów?


- Czy poszkodowanemu przysługuje zwrot kosztów związanych z jego transportem do szpitala na badania kontrolne, na rehabilitację?
  I jak to wygląda wobec najbliższych członków rodziny, którzy odwiedzają poszkodowanego znajdującego się w szpitalu?


- Po wypadku utraciłem możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu czy mogę żądać od zakładu ubezpieczeń,
  w którym sprawca miał ubezpieczoną odpowiedzialność cywilną pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem do wykonywania nowego zawodu,
  rozpoczęcia działalności gospodarczej, która uwzględnia moją niepełnosprawność?

- Jaka jest podstawa prawna dochodzenia kosztów związanych z przygotowaniem do nowego zawodu?

- Czy mogę dochodzić zwrotu kosztów związanych z koniecznością przebudowy łazienki, toalety przystosowania samochodu do potrzeb inwalidzkich
  jeżeli ze względu na uszkodzenia ciała nie jestem w stanie korzystać ze standardowych urządzeń?


- Czy w następstwie wypadku, w którym stałem się inwalidą mogę wnosić o zwrot kosztów zakupu pojazdu?

- Jaka jest podstawa prawna żądania renty przez poszkodowanego ?

- Renta na zwiększone potrzeby - po wypadku po stronie poszkodowanego pojawiły się zwiększone potrzeby związane z leczeniem
  i rehabilitacją oraz koniecznością zapewnienia poszkodowanemu opieki, czy jest możliwość aby zakład ubezpieczeń przyznał na ten cel
  poszkodowanemu okresowe świadczenie np. miesięcznie 600 zł do czasu zakończenia leczenia?


- Renta uzupełniająca. Czy w przypadku utraty możliwości zarobkowania na skutek wypadku poszkodowany może on żądać od sprawcy
  (jego zakładu ubezpieczeń) wyrównania tej straty w postaci renty?


- Jak się ustala wysokość renty uzupełniającej, jaka powinna być jej wysokość?


- Renta alimentacyjna tzn. płatna w następstwie śmierci poszkodowanego.
  Jakim osobom związanym z poszkodowanym w przypadku jego śmierci służy roszczenie o uzupełnienie powstałego na skutek jego śmierci
  uszczerbku w budżecie domowym?


- Jakie są podstawy prawne żądania renty alimentacyjnej przez najbliższych po śmierci poszkodowanego?

- Czy poszkodowany może wnosić o zamianę przysługującej mu renty na jednorazowe odszkodowanie, chodzi o tzw. kapitalizację renty?

- Czy służy mi roszczenie o utracone zarobki, które uzyskiwałem na podstawie umowy o pracę, prowadząc działalność gospodarczą,
  a których nie uzyskałem ze względu na wypadek i jak je wyliczyć i udokumentować?


- Czy służy mi roszczenie o utracone zarobki, które uzyskiwałem na podstawie umowy o pracę, prowadząc działalność gospodarczą,
  a których nie uzyskałem ze względu na wypadek i jak je wyliczyć i udokumentować?


- Czy służy mi roszczenie o utracone korzyści, które mógłbym osiągnąć gdyby nie doszło do wypadku (gdyby nie wyrządzono mi szkody)?

- Kto jest uprawniony do występowania z roszczeniem ze szkody osobowej?

- Jaki jest zakres zwrotu kosztów pogrzebu i komu taki zwrot przysługuje?

- Zwrot kosztów pogrzebu a zasiłek pogrzebowy - czy zwracając koszty pogrzebu można je pomniejszyć o kwotę wypłacanego
  przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłku pogrzebowego?


- Czy są jakieś górne limity (maksymalne poziomy kwotowe) do których odpowiada zakład ubezpieczeń za szkody osobowe,
  co się stanie jeżeli te limity się wyczerpią?


- Kiedy zakład ubezpieczeń może domagać się zwrotu wypłaconych kwot tytułem szkody osobowej od sprawcy, czy są takie przypadki?

- Doznałem szkody osobowej z tym, że sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia i Policja nie ustaliła jego tożsamości
  ani numerów rejestracyjnych jego pojazdu - czy w takiej sytuacji przysługują mi roszczenia z tytułu szkody osobowej,
  gdzie mogę się o nie zwrócić? A co w sytuacji gdy Policja go odnajdzie i okaże się, że nie miał obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
  cywilnej?


- Doznałem szkody osobowej na terytorium Polski z tym, że sprawcą wypadku był obcokrajowiec - co mam w takiej sytuacji zrobić,
  gdzie mogę się zwrócić ze swoimi roszczeniami?


- Doznałem szkody osobowej poza terytorium Polski, co mam w takiej sytuacji zrobić, gdzie mogę się zwrócić ze swoimi roszczeniami?

p3
najczęściej zadawane pytania

p2
Baza ogłoszen

2013 Arkadiusz Słabek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wsparcie techniczne: Photo Graphic Project LTD & Nabilsoft Ltd.