Sprzeczność OWU lub postanowień umowy ubezpieczenia z przepisami k.c.

 • Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 18 kwietnia 2012 roku, sygn. akt II Ca 97/12, niepublikowany

  Ze względu na zaistniałe okoliczności, a mianowicie spowodowanie uszkodzenia samochodu przez dzikie zwierzę (sarnę), które wbiegło na drogę pod samochód powoda powodując jego uszkodzenia, dla wyłączenia odpowiedzialności pozwanego ubezpieczyciela za tę szkodę przy ustaleniu, że samochód powoda w chwili wypadku nie miał ważnego badania technicznego, konieczne byłoby udowodnienie przez stronę pozwaną (art. 6 k.c.), że zaistniała szkoda lub jej rozmiar mają związek nie z faktem wybiegnięcia pod samochód sarny, ale wynikają z braku ważnego badania technicznego samochodu, jego złego stanu technicznego w chwili wypadku.

   

  Skoro zatem w rozpoznawanej sprawie pozwany ubezpieczyciel w ogóle nie zakwestionował okoliczności wypadku i powstania szkody podanych przez powoda i ustalonych przez sąd I instancji i nie podjął żadnej próby wykazania, że zły stan techniczny samochodu powoda miał wpływ na zaistnienie lub wielkość szkody w tym pojeździe, brak było jakichkolwiek podstaw do oddalenia powództwa będącego przedmiotem omawianego procesu i uznania, że odpowiedzialność strony pozwanej jest w tym konkretnym przypadku wyłączona.

 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2009 roku, sygn. akt XX GC 387/08, niepublikowany

  Mając zatem na uwadze fakt, że strony łączyła umowa ubezpieczenia, zaszło zdarzenie powodujące powstanie odpowiedzialności ubezpieczeniowej ZU S.A. tj. kradzież ładowacza o wartości na dzień 7 kwietnia 111.213,13 zł i nie wystąpiły okoliczności wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela Sąd na podstawie art. 805 §1 kc w zw. z art. 807§ 1 kc i art. 818 kc zasadził w/w kwotę oddalając powództwo w pozostałej części.

 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 grudnia 2005 roku, sygn. akt I ACa 670/05, opubl. PSAB 4/2005

  Art. 385 § 1kc ustanawia zasadę priorytetu umowy względem wzorca. Zawarcie umowy ubezpieczenia mienia, które według treści ogólnych warunków ubezpieczenia, ubezpieczeniu nie podlega, pociąga za sobą konieczność rozwią­zania kolizji między umową i wzorcem w sposób określony w tym przepisie.

 • Wyrok z dnia 17 czerwca 1983 r. Sąd Najwyższy I CR 189/83 OSNC 1984/4/54
  Nie jest sprzeczne z przepisami kodeksu cywilnego regulującymi umowę ubezpieczenia postanowienie ogólnych warunków ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia jednostek gospodarki nie uspołecznionej, nakładające na ubezpieczającego obowiązek zachowania rozsądnych środków ostrożności przy zabezpieczeniu mienia, których niedopełnienie uprawnia ubezpieczyciela do odmowy wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego w całości lub części, jeśli niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na powstanie szkody albo jej rozmiar.
 • Wyrok z dnia 27 listopada 1991 r. sąd apelacyjny w Gdańsku I ACr 560/91 OSA 1992/5/43
  Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych jest stosownie do art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344) ubezpieczeniem umownym obowiązkowym prowadzonym na warunkach przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1990 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 546), które jednak nie mogą być sprzeczne z przepisami "iuris cogentis tytułu XXVII Ksiegi III k.c. o umowie ubezpieczenia (art. 807 § 1 k.c.).
  W szczególności, przepisy cytowanego rozporządzenia Ministra Finansów nie mogą podważać przewidzianej w art. 806 § 2 k.c. zasady o bezskuteczności objęcia umową ochronną ubezpieczeniową okresu poprzedzającego zawarcie umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy którakolwiek ze stron wiedziała, że wypadek ubezpieczeniowy już zaszedł. Stanowisko powyższe nie pozostaje w sprzeczności z § 9 rozporządzenia, dopuszczającym możliwość zapłacenia przez ubezpieczającego składki do dnia 15 lutego danego roku ze skutkiem w postaci uznania, że umowa została zawarta od dnia 1 stycznia tego roku.
 • Uchwała z dnia 23 lutego 1995 r. Sąd Najwyższy III CZP 10/95 OSNC 1995/6/89
  Postanowienie § 15 ust. 2 pkt 3 ogólnych warunków ubezpieczenia auto-casco, zatwierdzonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ 98/92 z dnia 4 września 1992 r., stanowiące, że odpowiedzialność PZU kończy się w razie nieopłacenia kolejnej raty składki z upływem terminu płatności raty składki określonego w dokumencie ubezpieczenia nie jest sprzeczne z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi umowy ubezpieczenia.
 • Wyrok z dnia 28 lutego 1996 r. sąd apelacyjny w Łodzi I ACr 37/96 OSA 1996/9/43, OSAŁ 1996/2/27
  Ujemne skutki wadliwie opracowanych ogólnych warunków ubezpieczeń, polegające na możliwości dowolnej ich interpretacji, powinny obciążać ubezpieczyciela, jako profesjonalistę i autora tych warunków.

p3
najczęściej zadawane pytania

p2
Baza ogłoszen

2013 Arkadiusz Słabek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wsparcie techniczne: Photo Graphic Project LTD & Nabilsoft Ltd.