Niezgodność umowy ubezpieczenia z treścią oferty

  • Wyrok SN z dnia 12 stycznia 2007 r. IV CSK 307/06, niepublikowany

    Przy wykładni woli stron umowy ubezpieczenia samochodu auto-casco nie można abstrahować od tego, że w świadomości społecznej ukształtowało się rozumienie takiej umowy jako ubezpieczenia szerokiego, obejmującego z reguły wszystkie zdarzenia określone mianem np. kradzieży, toteż wszelkie wyłączenia takiej odpowiedzialności powinny być zarówno w ogólnych warunkach ubezpieczenia jak i umowie jednoznacznie i wyraźnie określone, tak, by ubezpieczający już w chwili zawierania umowy wiedział jednoznacznie, jakie zdarzenia nie są objęte ubezpieczeniem.

  • Uchwała z dnia 24 czerwca 1992 r. Sąd Najwyższy III CZP 76/92 OSNC 1992/12/227
    Jeżeli ubezpieczający w czasie trwania stosunku ubezpieczeniowego złożył zakładowi ubezpieczeń ofertę zmiany łączącej ich umowy ubezpieczenia poprzez podwyższenie sumy ubezpieczenia, a zakład rozwiązując dotychczasowy stosunek ubezpieczeniowy przedstawił dokument (polisę) stwierdzający zawarcie nowej umowy ubezpieczenia na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia odbiegających - od poprzednio obowiązujących - na niekorzyść ubezpieczającego, wówczas zakład ubezpieczeń obowiązany jest zwrócić ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy doręczeniu tego dokumentu, wyznaczając mu co najmniej 7-dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu (art. 811 § 1 k.c.).
  • Wyrok z dnia 15 lipca 2003 r. sąd apelacyjny w Poznaniu I ACa 729/03 OSA 2004/12/42
    Przepis art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r., o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62) nakłada na zakład ubezpieczeń obowiązek przedstawienia ubezpieczającemu w formie pisemnej różnicy między postanowieniami umowy regulującymi prawa i obowiązki stron w sposób odbiegający od ogólnych warunków ubezpieczenia, a ogólnymi warunkami ubezpieczeń stosowanych przez zakład ubezpieczeń. Fakt zaś, że w przepisie tym nie sprecyzowano skutków prawnych, jakie wywołuje w danym stosunku prawnym niedopełnienie przez zakład ubezpieczeń powyższego obowiązku nie oznacza, że konsekwencje takiej sytuacji ma ponieść wyłącznie ubezpieczający, nawet jeżeli podpisał w aneksie do polisy niekorzystne dla niego uregulowanie. W takiej sytuacji, wprowadzenie przez zakład ubezpieczeń postanowień niekorzystnych dla ubezpieczającego, należy to ocenić w świetle art. 811 k.c., jako konsekwencje zaniechania zakładu ubezpieczeń.

p3
najczęściej zadawane pytania

p2
Baza ogłoszen

2013 Arkadiusz Słabek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wsparcie techniczne: Photo Graphic Project LTD & Nabilsoft Ltd.