Składka ubezpieczeniowa

 • Wyrok Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia30 listopada 2009 roku, sygn. akt I C 1541/08, niepublikowany

  Zgodnie z treścią art. 813 § 1 k.c. (zarówno w starym, jak i nowym brzmieniu) składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. Oznacza to, że składka jest świadczeniem wzajemnym ubezpieczającego odpowiadającym świadczeniu    ubezpieczyciela - ponoszeniu odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych. Ustawodawca w sposób wyraźny powoduje korelację świadczenia ochrony ubezpieczeniowej i składki ubezpieczeniowej. Nie powinno być więc wątpliwości, że świadczenia te są swoimi odpowiednikami w rozumieniu art. 487 § 2 k.c, zaś umowę ubezpieczenia zaliczyć można do umów wzajemnych. W konsekwencji za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczony może domagać się zwrotu składki, co ma zazwyczaj miejsce w sytuacjach gdy umowa został rozwiązana przed okresem na który została zawarta.  Co do zasady przy ustalaniu, czy ubezpieczającemu należy się składka za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej nie ma zatem znaczenia przyczyna wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu, na który została zawarta umowa. W szczególności nie jest istotne to, z czyjej inicjatywy umowa została rozwiązana lub też kto ponosi odpowiedzialność za okoliczności, których skutkiem jest wygaśnięcie stosunku ubezpieczenie.

  Niemniej powyższe ustalenia, wymagają uzupełnienia o stwierdzenie, że "zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej" może mieć miejsce tylko wtedy, gdy ochrona ubezpieczeniowa nie została w całości skonsumowana przed upływem okresu, na który umowa ubezpieczenia była zawarta (...).

 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2008 roku, sygn. akt XXIII Ga 699/08, niepublikowany

  Sąd Rejonowy wyraźnie wskazał, że pozwany nie udowodnił, by oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy złożył powodowi w terminie wynikającym z postanowień umowy. Złożenie oświadczenia po terminie umownym wywołało skutek przedłużenia umowy na dalszy okres. Słusznie też Sąd Rejonowy podniósł,  że  termin   wystawienia  faktury  przez  powoda  nie   stanowi potwierdzenia złożenia oświadczenia woli przez pozwanego w terminie i ma jedynie wpływ na termin płatności, a co za tym idzie termin zasądzenia odsetek.

 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2007 roku, sygn. akt XVII AmC 74/07, niepublikowany (częściowo nieaktualny)

  W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy ubezpieczeniowej powinna zostać mu zwrócona cała składka wpłacona z góry za okresy przypadające po rozwiązaniu umowy. Możliwość odstąpienia od umowy zostaje natomiast przez przedmiotowy zapis ograniczona, gdyż wiąże się z koniecznością poniesienia przez konsumenta dodatkowych kosztów.
  Zastrzeżenie przez pozwanego we wzorcu umownym opłaty manipulacyjnej na wypadek odstąpienia od umowy utrudnia konsumentom skorzystanie z przysługującego im prawa.

   

   

p3
najczęściej zadawane pytania

p2
Baza ogłoszen

2013 Arkadiusz Słabek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wsparcie techniczne: Photo Graphic Project LTD & Nabilsoft Ltd.