Zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku

 • Wyrok Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 30 listopada 2009 roku, sygn. akt I C 1541/08, niepublikowany

  Brak jest w okolicznościach sprawy również podstaw do powoływania się na uwolnienie od odpowiedzialności ubezpieczyciela na podstawie art. 816 § 2 zd. 3 k.c. (w brzmieniu obowiązującym w dacie zgłoszenia szkody), bowiem wywodzone przez pozwaną zatajenie informacji nie stanowiło przyczyny wypadku, o której mowa w tym przepisie. Stąd też skoro podnoszone przez pozwaną okoliczności nie miały ani wpływu na zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku objętego umową, ani nie były wyłączną przyczyną wypadku, to nawet ustalenie jak chce tego pozwana, iż powód podał celowo do wiadomości pozwanej niezgodne z prawdą okoliczności nie stanowi podstaw do uchylenia się przez pozwaną od świadczenia, a to ze względu na brak prawnej doniosłości w rozumieniu wyżej wymienionych przepisów.

 • Wyrok z dnia 20 grudnia 1994 r. sąd apelacyjny w Poznaniu I ACr 459/94 OSA 1995/5/32
  Oddanie szybkiego zachodniego pojazdu do prowadzenia osobie użytkującej na co dzień Fiata 126p, a więc o znacznie niższych parametrach technicznych, na dodatek w warunkach nocnych, stąd przy gorszej widoczności i nieprzystosowaniu organizmu do jazdy nocnej i to przy śliskiej, bo mokrej nawierzchni, zwiększa ryzyko zaistnienia wypadku i w świetle art. 816 k.c. uzasadnia stosowne obniżenie świadczenia, do jakiego z mocy ubezpieczenia auto-casco zobowiązany jest ubezpieczyciel.
 • Wyrok z dnia 12 grudnia 1997 r. Sąd Najwyższy II CKN 505/97 OSNC 1998/6/103
  Przewidziane w art. 816 k.c. zwiększenie składki ubezpieczeniowej może nastąpić tylko w razie ujawnienia po zawarciu umowy okoliczności wskazujących na zwiększenie prawdopodobieństwa "wypadku" objętego umową ubezpieczenia, a nie innego wypadku wskazującego np. na złą kondycję ubezpieczającego.
   

p3
najczęściej zadawane pytania

p2
Baza ogłoszen

2013 Arkadiusz Słabek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wsparcie techniczne: Photo Graphic Project LTD & Nabilsoft Ltd.