Regres zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniach majątkowych

 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2010 r., sygn. akt VI Ca 65/10, niepublikowany

  W sporze niniejszym powód dochodzi roszczenia regresowego na podstawie art. 828 § 1 k.c. Przepis ten reguluje sytuacje, w których wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego jest równocześnie zdarzeniem prawnym powodującym nie tylko odpowiedzialność ubezpieczeniową ubezpieczyciela, ale także odpowiedzialność innego podmiotu z tytułu jego odpowiedzialności cywilnej za szkodę w ubezpieczonym mieniu. Poszkodowany ma wówczas dwa roszczenia o naprawienie tej samej szkody: do ubezpieczyciela i do osoby trzeciej ponoszącej odpowiedzialność cywilną. Ubezpieczyciel, który zaspokoił roszczenie ubezpieczeniowe, jest natomiast uprawniony do dochodzenia w drodze regresu zwrotu wypłaconego odszkodowania od osoby ponoszącej odpowiedzialność cywilną. Istota tego regresu polega na zmianie wierzyciela w stosunku zobowiązaniowym między osobą poszkodowaną a osobą odpowiedzialną za szkodę przez wejście ubezpieczyciela w miejsce poszkodowanego, a następnie realizacji roszczenia regresowego. Roszczenie regresowe ubezpieczyciela ma zatem charakter pochodny, zależny od istnienia zobowiązania, z tytułu którego może być wykonywane.

 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 listopada 2009r., sygn. akt XXIII Ga 455/09, niepublikowany

  Nie jest kwestionowane przez pozwanego, iż naprawy pojazdu dokonała Firma C. Marianna K., a co za tym idzie wykonawca naprawy poniósł koszty związane z przywróceniem stanu poprzedniego uszkodzonemu pojazdowi. Szkoda została zatem naprawiona, a koszty przywrócenia stanu poprzedniego w zakresie dochodzonym pozwem poniósł bez wątpienia powód. W tej zatem części przeszły na powodowy zakład ubezpieczeń roszczenia ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej stosownie do treści art. 828 kc.

 • Wyrok Sądu Okręgowego z dnia 20 listopada 2009 roku, sygn. akt XXIII Ga 609/09, niepublikowany

  Zgodnie bowiem z dyspozycją art.  8241 par. 1 kc suma pieniężna wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia nie może być wyższa od poniesionej szkody. Odszkodowanie ubezpieczeniowe nie może zatem wynosić więcej aniżeli szkoda wyrządzona w ubezpieczonym mieniu w następstwie wypadku przewidzianego w umowie ubezpieczenia, wszelka bowiem nadwyżka oznaczałaby bezpodstawne wzbogacenie, przekreślające istotę i cel gospodarczy ubezpieczenia majątkowego.

 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 października 1981 roku, sygn. akt II CR 357/81, niepublikowany

  Zakład ubezpieczeń jest obowiązany dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania,  jeżeli  szkoda została  spowodowana przez kierowcę umyślnie lub w stanie nietrzeźwości (...).

  Roszczenie regresowe zakładu ubezpieczeń nie zależy od istnienia związku przyczynowego między stanem nietrzeź­wości a  szkodą (...).

 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2006 r., sygn. akt V CSK 303/06, niepublikowany

  Nie jest uzasadniony pogląd, że ze względu na brzmienie art. 828 § 2 k.c. ubezpieczyciel, który zamiast przewoźnika wyrównał szkodę poniesioną przez nadawcę, nie może kierować wobec podprzewoźnika roszczenia regresowego.

 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 marca 2008 roku, sygn. akt VI ACa 1139/07, niepublikowany

  Zgodnie z przepisem art. 828 § 1 k.c. z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania, jeśli strony nie umówiły się inaczej. Roszczenie ubezpieczającego do sprawcy szkody przechodzi na ubezpieczyciela przez sam fakt zapłaty, zaś przesłankami tego nabycia są: odpowiedzialność sprawcy szkody i wypłata odszkodowania ubezpieczeniowego.

 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2006 roku, sygn. akt XVI GC 1724/04, niepublikowany

  Ponieważ Towarzystwo Ubezpieczeniowe zapłaciło odszkodowanie, to na podstawie art. 828 § 1 KC nabyło roszczenie ubezpieczonego do wysokości zapłaconego odszkodowania.

 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział Gospodarczy, z dnia 5 marca 2008 roku, sygn. akt XXGC 478/07, niepublikowany

  Jeżeli ubezpieczyciel pokrył tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem ubezpieczyciela. Powyższy przepis stwierdza, że zakład ubezpieczeń nabywa roszczenie przeciwko sprawcy szkody z chwilą wypłaty odszkodowania.

 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1997 roku, sygn. akt III CKN 76/97, niepublikowany

  Ani  przepisy normujące umowy, ani regulujące je postanowienia ogólnych warunków umów, ani wreszcie indywidualnie uzgadnianie umowy nie powinny być interpretowane w sposób oderwany od ich natury i funkcji.

 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 31 maja 1996 r., sygn. akt I A Cr 138/96, niepublikowany
  Zakład ubezpieczeń, na który - na podstawie art. 828 § 1 k.c. o - przeszło z mocy prawa roszczenie jego kontrahenta, tj. spółki, przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, może dochodzić od tejże osoby trzeciej odszkodowania do wysokości zapłaconego już ubezpieczającemu odszkodowania, jednakże tylko w granicach odpowiedzialności tejże osoby trzeciej za szkodę.
 • Wyrok SN z dnia 30 czerwca 2005 r., sygn. akt IV CK 784/04, niepublikowany
  Przepis art. 828 § 1 k.c., mówiący o osobie odpowiedzialnej za szkodę, jest traktowany szeroko i jego brzmienie nie daje podstaw do rozróżniania zakresu odpowiedzialności regresowej sprawcy szkody w zależności od tego, czy odpowiada on na podstawie przepisów o czynach niedozwolonych, czy z tytułu niewykonania (niewłaściwego wykonania) umowy.
 • Wyrok SN z dnia 25 lutego 2004 r., sygn. akt II CK 34/03, niepublikowany
  Formuła art. 828 § 1 k.c. wskazuje na jego dyspozytywny charakter. Strony mogą się zatem umówić w taki sposób, że zakład ubezpieczeń nie jest zobowiązany do przejęcia roszczeń odszkodowawczych przeciwko sprawcy szkody. Górną granicą odpowiedzialności sprawcy szkody w stosunku do ubezpieczyciela w procesie o regres, jest to, co byłby on zobowiązany świadczyć bezpośrednio poszkodowanemu na podstawie przepisów prawa cywilnego.
 • Wyrok SN z dnia 16 grudnia 2003 r., sygn. akt II CK 330/02, niepublikowany
  W art. 828 § 1 k.c. mowa jest o tzw. subrogacji ustawowej (cessiones legis), czyli o przejściu na zakład ubezpieczeń roszczeń regresowych z mocy ustawy, a nie z mocy umowy. Zastrzeżenie zawarte w tym przepisie ("jeśli nie umówiono się inaczej") może być rozumiane tylko w taki sposób, że umowa ubezpieczenia może wyłączyć przejście roszczenia regresowego przysługującego ubezpieczonemu na zakład ubezpieczeń. Przepis art. 828 § 1 k.c. nie dotyczy natomiast kwestii, czy w umowie ubezpieczenia przewidziano, że osobą trzecią wyrządzającą szkodę może być sam ubezpieczony, i czy w związku z tym roszczenie regresowe zakładu ubezpieczeń może przysługiwać w stosunku do niego.
  Osoba trzecia spłacająca wierzyciela nabywa wraz z wierzytelnością uprawnienie do dochodzenia zwrotu tej wierzytelności także od poręczyciela.
 • Wyrok z dnia 18 maja 1970 r. Sąd Najwyższy I CR 58/70 OSNC 1971/5/86
  Z samego faktu zawarcia umowy ubezpieczenia lub umowy reasekuracji roszczenie odszkodowawcze względem sprawcy szkody nie przechodzi na instytucję ubezpieczającą lub reasekurującą. Do takiego przejścia konieczny jest specjalny tytuł, a tytułem tym może być bądź umowa, bądź przepis prawa, jak np. art. 300 k.m. lub 828 § 1 k.c.
  W obrocie międzynarodowym, ściślej: w obrocie między podmiotami prawa cywilnego należącymi do różnych krajów, mają przede wszystkim zastosowanie przepisy prawa międzykrajowego wynikające bądź z odpowiednich konwencji, bądź z odpowiednich utartych zwyczajów. Dopiero w braku norm tego rodzaju wchodzi w rachubę zastosowanie prawa krajowego: polskiego lub innego.
 • Uchwała z dnia 2 stycznia 1976 r. Sąd Najwyższy III CZP 84/75 OSNC 1976/9/188
  W procesie wytoczonym przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń o zwrot odszkodowania wypłaconego ubezpieczającemu (art. 828 § 1 k.c.) Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości jest biernie legitymowane.
 • Wyrok z dnia 2 marca 1977 r. Sąd Najwyższy I CR 40/77 OSNC 1977/12/237
  Roszczenia regresowe zakładu ubezpieczeń o zwrot świadczeń wypłaconych posiadaczowi pojazdu z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia auto-casco, skierowane przeciwko osobie odpowiedzialnej za szkodę, podlegają ograniczeniom przewidzianym w § 19 ust. 2 rozporządzenia z dnia 28 listopada 1974 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych (Dz. U. Nr 46, poz. 274; zmiana: Dz. U. z 1975 r. Nr 30, poz. 160). W szczególności w uzasadnionych społecznie i gospodarczo przypadkach sąd powinien ograniczyć roszczenie regresowe do połowy wypłaconych posiadaczowi pojazdu świadczeń, z tym zastrzeżeniem, że zasądzona kwota nie może być wyższa niż 10 000 zł. Nie dotyczy to przypadków, gdy szkoda została spowodowana umyślnie.
 • Wyrok z dnia 6 kwietnia 1981 r. Sąd Najwyższy IV CR 63/81 OSNC 1981/12/242
  Przepis art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 72, poz. 357 z późn. zm.) nie ma zastosowania do roszczeń PZU opartych na dyspozycji § 19 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1974 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych (Dz. U. Nr 46, poz. 274 z późn. zm.). Roszczenia te przedawniają się w terminach określonych w art. 118 k.c.
 • Wyrok z dnia 18 marca 1982 r. Sąd Najwyższy IV CR 48/82 OSNC 1982/10/153
  Regres ubezpieczeniowy, jako prawo ubezpieczyciela do roszczenia, jakie przysługuje ubezpieczonemu od osoby trzeciej, odpowiedzialnej za szkodę pokrytą odszkodowaniem ubezpieczeniowym, sprowadza się do odszkodowania w pieniądzu. W drodze regresu więc nie może zakład ubezpieczeń dochodzić od takiej osoby wydania mu pojazdu skradzionego ubezpieczonemu (§ 33 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1974 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych - Dz. U. Nr 46, poz. 274).
 • Wyrok z dnia 31 maja 1985 r. Sąd Najwyższy III CRN 148/85 OSNC 1986/3/34
  Roszczenia regresowe zakładu ubezpieczeń ulegają przedawnieniu (art. 117 § 1 k.c.) w takich warunkach, w których przedawnia się nabyte przezeń roszczenie ubezpieczającego do osoby trzeciej, odpowiedzialnej za szkodę w ubezpieczonym mieniu (art. 828 § 1 k.c.). Ubezpieczyciel zatem, wstępując w miejsce ubezpieczającego (art. 518 § 1 pkt 4 k.c.), nabywa do osoby trzeciej roszczenie z takim ograniczonym terminem przedawnienia, jaki - po odliczeniu okresu, który do tego czasu upłynął - pozostawał ubezpieczającemu na dzień zapłaty odszkodowania do dochodzenia od tej osoby wynagrodzenia wyrządzonej mu szkody.
 • Wyrok z dnia 6 kwietnia 1987 r. Sąd Najwyższy IV PR 89/87 OSNC 1988/7-8/106
  Ubezpieczenie "auto-casco" polepsza sytuację właściciela samochodu, a nie sytuację sprawcy szkody. Sprawca szkody nie może uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną innej osobie zarzutem, że szkodę tę wyrównałby zakład ubezpieczeń, gdyby ta inna osoba z zakładem ubezpieczeń zawarła stosowną umowę.
 • Wyrok z dnia 29 kwietnia 1991 r. sąd apelacyjny w Gdańsku I ACr 118/91 OSA 1991/3/18
  Reguły subrogacji (art. 828 § 1 k.c. w zw. z art. 518 § 1 pkt 4 k.c.) wykluczają możliwość przyjęcia przez zakład ubezpieczeń roszczenia wierzyciela w większym rozmiarze niż do wysokości zapłaconego odszkodowania, a w tej części przepis art. 828 § 1 k.c. ma charakter bezwzględnie obowiązujący.
 • Uchwała z dnia 11 marca 1994 r. Sąd Najwyższy III CZP 20/94 OSNC 1994/10/187
  W sprawie z powództwa ubezpieczyciela przeciwko rolnikowi o zwrot odszkodowania wypłaconego poszkodowanemu na podstawie umowy auto - casco za szkodę objętą obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego - w sytuacji, gdy rolnik nie zawarł takiej umowy - nie zachodzi współuczestnictwo konieczne pozwanego rolnika i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
 • Uchwała z dnia 18 listopada 1994 r. Sąd Najwyższy III CZP 146/94 OSNC 1995/3/48
  Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu nie przysługuje roszczenie o zwrot wypłaconego - w myśl art. 51 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344) - odszkodowania za szkodę spowodowaną przed dniem 1 stycznia 1993 r. przez posiadacza pojazdu nie mającego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
 • Wyrok z dnia 13 listopada 1997 r. Sąd Najwyższy I CKN 326/97 OSNC 1998/4/68, M.Prawn. 1998/5/4, OSP 1998/5/92
  W razie uwzględnienia roszczenia regresowego zakładu ubezpieczeń podstawę kasacji może stanowić naruszenie art. 828 k.c., a nie art. 471 k.c.
 • Wyrok z dnia 26 stycznia 2001 r. Sąd Najwyższy II CKN 361/00 OSNC 2001/9/134, Biul.SN 2001/5/11, Pr.Gosp. 2001/11/6, M.Prawn. 2001/12/623
  Przypozwanie (art. 84 k.p.c.) nie przerywa biegu przedawnienia roszczeń regresowych przewidzianych w art. 828 § 1 k.c.

p3
najczęściej zadawane pytania

p2
Baza ogłoszen

2013 Arkadiusz Słabek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wsparcie techniczne: Photo Graphic Project LTD & Nabilsoft Ltd.