Odpowiedzialność pośrednika ubezpieczeniowego

 • Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie, sygn. akt I C 1238/09, niepublikowany

  (...) odpowiedzialność pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeń nie zależy, wbrew zarzutom pozwanego, od tego, czy do zawarcia umów faktycznie doszło, bowiem zgodnie z art. 11 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego agent ubezpieczeniowy działa.

 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 2006 roku, sygn. akt II CSK 64/06, niepublikowany

  Treść umowy ubezpieczenia należy interpretować w oparciu o złożony wniosek stanowiący ofertę zawarcia umowy określonej treści i polisę.

  Broker ubezpieczeniowy jest profesjonalnym pełnomocnikiem ubezpieczeniowym, działa na rzecz i w interesie ubezpieczającego. Przygotowuje wniosek ubezpieczeniowy, w którym określa zakres i przedmiot ochrony ubezpieczeniowej. Nie jest to więc wewnętrzny dokument, lecz oferta skierowana do ubezpieczyciela.

  Prawidłowa, pełna i wszechstronna wykładnia umowy nie może pomijać treści zwerbalizowanej na piśmie. Użyte bowiem (napisane) sformułowania i pojęcia, a także sama systematyka i struktura aktu umowy są istotnym wykładnikiem woli stron, pozwalają ją poznać i ocenić.

 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 września 2008 roku, sygn.akt I CSK 64/08, niepublikowany

  (...) treść ogólnych warunków określająca przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej (...) akcentuje, że przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za wyrządzone przez niego szkody majątkowe powstałe w okresie ubezpieczenia. Jeśli więc wypadek ubezpieczeniowy powoduje szkodę po upływie pewnego czasu, to decydujące jest, aby powstanie szkody nastąpiło w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia.

 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2009 roku, sygn. akt II CSK 112/09, niepublikowany

  Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego Agent ubezpieczeniowy działa. Z treści tego przepisu jednoznacznie wynika, że odpowiedzialność zakładu powstaje z chwilą wystąpienia szkody niezależnie od istniejącego uprzednio między zakładem a ubezpieczającym stosunku prawnego. Inaczej, wystąpienie szkody dopiero rodzi stosunek zobowiązaniowy między zakładem a ubezpieczającym.

p3
najczęściej zadawane pytania

p2
Baza ogłoszen

2013 Arkadiusz Słabek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wsparcie techniczne: Photo Graphic Project LTD & Nabilsoft Ltd.