Na jaki czas zawiera się umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?

W większości przypadków umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na podstawowy okres, jakim jest 12 miesięcy. Okres 12 miesięcy kończy się z upływem dnia poprzedzającego początkowy dzień okresu ubezpieczenia (jest to odstępstwo od ogólnej zasady liczenia terminów, zawartej w kodeksie cywilnym), co stosuje się również odpowiednio do umowy zawartej w tym samym dniu, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia.

W niektórych przypadkach można zawrzeć tzw. "umowę ubezpieczenia krótkoterminowego" tj.:

  • umowę ubezpieczenia krótkoterminowego na czas nie krótszy niż 30 dni, w odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych na stałe, może zawrzeć podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów (komisy samochodowe) lub polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych;
  • jeżeli pojazd jest zarejestrowany czasowo - umowę ubezpieczenia krótkoterminowego można zawrzeć na czas nie krótszy niż okres tej czasowej rejestracji, określony w decyzji starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu mechanicznego (umowa nie może być w tym przypadku krótsza niż 30 dni);
  • jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem wprowadzanym do ruchu na terytorium Polski nie posiada ubezpieczenia OC, wówczas jest on obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia granicznego jeszcze przed przekroczeniem granicy na okres 30 dni, a w przypadku rozwiązania się tej umowy lub wygaśnięcia okresu ważności Zielonej Karty podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, umowę ubezpieczenia granicznego zawiera się na okres co najmniej 30 dni;
  • jeżeli pojazd jest pojazdem wolnobieżnym w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym (z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa), umowę ubezpieczenia krótkoterminowego można zawrzeć na czas nie krótszy niż 3 miesiące;
  • jeżeli pojazd jest pojazdem historycznym, umowę ubezpieczenia krótkoterminowego można zawrzeć na czas nie krótszy niż 30 dni.

 

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski, uzupełnień dokonał Tomasz Młynarski, główny specjalista w BRU

p3
najczęściej zadawane pytania

p2
Baza ogłoszen

2013 Arkadiusz Słabek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wsparcie techniczne: Photo Graphic Project LTD & Nabilsoft Ltd.