Obowiązek zapłaty składki lub jej kolejnej raty po zbyciu pojazdu w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

 

Odnosząc się do zagadnienia opłacania składki lub jej kolejnej raty w przypadku sprzedaży samochodu w okresie ubezpieczenia przekazujemy poniższe wyjaśnienia, które mają na celu w sposób przystępny wyjaśnić przedmiotową problematykę.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), która weszła w życie 11 lutego 2012 r. należy zwrócić uwagę, że omawiane zagadnienie ma różne rozwiązania w zależności od tego kiedy umowa ubezpieczenia została zawarta. Inny stan prawny, a tym samym zasady rozliczania składki dotyczą umów ubezpieczenia zawartych do 10 lutego 2012 r., a inny umów zawartych od 11 lutego 2012 r.

Stan prawny dotyczący umów zawartych do 10 lutego 2012 r.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, „Zbywca pojazdu mechanicznego ponosi wraz z nabywcą odpowiedzialność solidarną wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki (lub jej raty przyp. autora) ubezpieczeniowej należnej zakładowi ubezpieczeń" za okres do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń o fakcie zbycia pojazdu i o danych osobowych nabywcy. Z przepisu tego wyraźnie wynika, iż za zapłatę składki za okres poprzedzający dzień zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu są odpowiedzialni zarówno zbywca pojazdu, jak i jego nabywca. W skrajnym przypadku może to oznaczać dla nabywcy konieczność zapłaty za składkę wymagalną jeszcze przed nabyciem pojazdu.

Odpowiedzialność solidarna za zapłatę składki oznacza, że wierzyciel (zakład ubezpieczeń) posiada uprawnienie do wyboru osoby spośród dłużników (zbywcy i nabywcy), od której zażąda zapłaty składki za zaległy okres. Od dnia zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu i danych osobowych nabywcy, za zapłatę należnej składki jest odpowiedzialny wyłącznie nabywca, co wynika z kolei z art. 31 ust. 1 powołanej ustawy. Czyli jeżeli np. zbywca opłaci składki zakład ubezpieczeń nie może domagać się jej zapłaty od nabywcy. Dłużnik, który spełni świadczenie uwalnia od konieczności zapłaty swoich współdłużników.

Stan prawny dotyczący umów zawartych od 11 lutego 2012 r.

Nowy właściciel pojazdu, ponosi solidarną odpowiedzialność ze zbywcą pojazdu, za zapłatę składki z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Solidarna odpowiedzialność istnieje w okresie od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu (od dnia nabycia) do dnia poinformowania zakładu ubezpieczeń o fakcie zbycia pojazdu i danych osobowych nabywcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL). Wyłączna odpowiedzialność za zapłatę składki należnej za okres do dnia przeniesienia prawa własności spoczywa na zbywcy. Odpowiedzialność za zapłatę składki należnej za okres od dnia poinformowania zakładu ubezpieczeń o zmianie właściciela spoczywa wyłącznie na nabywcy pojazdu.

Odpowiedzialność solidarna za zapłatę składki oznacza, że wierzyciel (zakład ubezpieczeń) posiada uprawnienie do wyboru osoby spośród dłużników (zbywcy i nabywcy), od której zażąda zapłaty składki za zaległy okres. Dłużnik, który spełni świadczenie uwalnia od konieczności zapłaty swoich współdłużników, czyli jeżeli np. zbywca opłaci składki zakład ubezpieczeń nie może domagać się jej zapłaty od nabywcy. Od dnia zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu i ww. danych osobowych nabywcy, za zapłatę należnej składki jest odpowiedzialny wyłącznie nabywca, co wynika z kolei z art. 31 ust. 1 powołanej ustawy.

W związku ze wskazaną powyżej regulacją prawną, wydaje się, iż z perspektywy zarówno zbywcy jak i nabywcy pojazdu najlepszym rozwiązaniem jest uregulowanie kwestii płatności za składkę przez same strony umowy sprzedaży, tj. zbywcę i nabywcę pojazdu. Aby zabezpieczyć swoje interesy najlepiej to uczynić wpisując ten obowiązek w umowie sprzedaży pojazdu.

Dodatkowo, jeżeli chcecie Państwo rozszerzyć swoją wiedzę i uzyskać szerszy zakres informacji na omawiany wyżej temat zapraszamy do zapoznania się z następującymi opracowania i treściami:

- Jakie są konsekwencje sprzedaży pojazdu z umową ubezpieczenia? Czy nowy właściciel może zrezygnować z kontynuacji umowy ubezpieczenia zawartej przez poprzedniego właściciela?

W przypadku, gdyby Państwa problemy wymagały szerszego wyjaśnienia zapraszamy do skorzystania z porad ekspertów udzielanych podczas dyżurów telefonicznych. Dyżury te odbywają się od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 22 333-73-28 w godzinach 8.00 - 16.00 oraz 17.00 - 19.00.

 

Opracowanie przygotował Marcin Bielecki, specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

 

p3
najczęściej zadawane pytania

p2
Baza ogłoszen

2013 Arkadiusz Słabek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wsparcie techniczne: Photo Graphic Project LTD & Nabilsoft Ltd.